Algemene voorwaarden

Welkom op de website www.bedrijventool.nl, beheerd & vervaardigd door Global Web Development.

Eigendomsclausule

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Global Web Development of aan derden. Ze mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Global Web Development. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links en deze juridische informatie inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Global Web Development geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Global Web Development kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Global Web Development heeft geen enkele controle over de kwaliteit, veiligheid en correctheid van de aanbieding. Bezoeker of klant vrijwaart Global Web Development voor schadeclaims, vorderingen en schade, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

Global Web Development verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Global Web Development.

Vrager en aanbieder: Global Web Development is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Global Web Development dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers en/of de verhuurder, de juistheid van de gegevens. De diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Global Web Development is niet verantwoordelijk voor de actuele update van (persoonlijke) gegevens van de bij haar ingeschreven gebruikers. Hier zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor.
Correspondentie via Prins Hendrikstraat 34, 2518 HT Den-Haag website wordt naar de bij bedrijventool.nl opgegeven e-mailadressen gemaild. Correspondentie vindt per e-mail plaats. Global Web Development is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccuraat opgegeven e-mail van betreffende gebruiker.

Clausule koppeling naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Global Web Development verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Global Web Development, de technische beheerder/ maker van www.bedrijventool.nl
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Global Web Development